Liên hệ
Bu lông móng chữ L
Đường kính: M6~M56
Bước ren: 1.0mm ~ 5.5mm
Vật liêu:  Thép CT3, C45...
Bề mặt: Mộc, mạ trắng, nhiệt luyện..
Liên hệ
Bu lông chữ U
Đường kính: M6~M36
Bước ren: 1.0mm ~ 4.0mm
Vật liêu:  Thép CT3, C45...
Bề mặt: Mộc, mạ trắng, nhiệt luyện
Liên hệ
Gu zông
Đường kính: M6~M56
Bước ren: 1.0mm ~5.5mm
Vật liêu:  Thép CT3, C45...
Bề mặt: Mộc, mạ trắng, nhiệt luyện